Dla Klienta | Dla Kandydata


Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Dane administratora

Administratorem Twoich danych jest Centuria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-616), ul. Sarmacka 11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS 0000312077, NIP: 972-11-84-489, REGON: 300882746.

 

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: contact@centuria.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Sarmacka 11, Poznań (61-616).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. Wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy – art. 6 punkt 1 lit. B RODO*
  2.  Finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego, – art. 6 punkt 1 lit. C) RODO*
  3.  Obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego – art. 6 punkt 1 lit. F RODO*.
  4.  Prowadzenia procesów reklamacyjnych- art. 6 punkt 1 lit. B i C RODO*
  5.  Marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu art. 6 punkt 1 lit. F RODO*. Dane przetwarzane do celów marketingowych realizowanych drogą elektroniczną, odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, podstawa prawna: art. 6 punkt 1 lit. A RODO*.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Centuria Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe, o których mowa w podpunktach 1-4, przetwarzane będą przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu spełniania wymagań prawnych w zakresie rachunkowości (5 lat po zakończeniu roku rachunkowego) bądź na czas trwania okresu gwarancji/ roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane w do celów marketingowych (podpunkt 5) przetwarzane będą zgodnie z informacją przekazaną w zgodzie bądź do czasu wycofania zgody.

 

Podmioty, którym dane są przekazywane

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

Dane nie będą przekazywanie do Państw trzecich.

 

Prawa dotyczące danych osobowych 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Sarmacka 11, Poznań (61-616) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@centuria.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej lista plików, dzięki którym możesz złożyć wniosek o dostęp do / o ograniczenie przetwarzania / o sprostowanie / o usunięcie / sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

F-41a Wniosek o dostęp do danych osobowych

F-41b Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

F-41c Wniosek o sprostowanie danych osobowych

F-41d Wniosek o usunięcie danych osobowych

F-41e Wniosek sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


    Any questions?
    We'd love to hear from you