Dla Klienta | Dla Kandydata


Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

Dane administratora

Administratorem Twoich danych jest Centuria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-616), ul. Sarmacka 11, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, KRS 0000312077, NIP: 972-11-84-489, REGON: 300882746.

 

Z kim można kontaktować się w sprawie przetwarzania danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: contact@centuria.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Sarmacka 11, Poznań (61-616).

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

  1.  Podane przez Ciebie dane osobowe:

będą przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych na stanowiska oferowane w Centuria Sp. z o.o.

  1.  Inne dane przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy (wymienione w punkcie 1) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Państwa innych danych (podpunkt 2) jest dobrowolne.

Centuria Sp. z o.o.  będzie przetwarzała Twoje dane osobowe , także  w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz po jej zakończeniu przez okres 30 dni. Po upływie tego czasu zostają usunięte.

 

Podmioty, którym dane są przekazywane

Twoje dane będą przekazane wyłącznie osobom upoważnionym przez Centuria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmiotom, z którymi firma Centuria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje w ramach właściwej realizacji procesu rekrutacji (np. podmioty umożliwiające tworzenie własnych testów i testowanie online).

Dane nie będą przekazywanie do Państw trzecich.

 

Prawa dotyczące danych osobowych 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Sarmacka 11, Poznań (61-616) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: contact@centuria.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej lista plików, dzięki którym możesz złożyć wniosek o dostęp do / o ograniczenie przetwarzania / o sprostowanie / o usunięcie / sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

F-41a Wniosek o dostęp do danych osobowych

F-41b Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

F-41c Wniosek o sprostowanie danych osobowych

F-41d Wniosek o usunięcie danych osobowych

F-41e Wniosek sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

Podstawa prawna

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

    Any questions?
    We'd love to hear from you